FAKTORI KOJI UTIČU NA IZVOĐENJE SKOKA SA POČUČNJEM

Dragan Klisarić, Milan Matić

Skok sa počučnjem je vežba kojom se utiče na razvoj snage mišića nogu, efikasnost korišćenja ciklusa izduženje – skraćenje i visine skoka. Mnogobrojni faktori utiču na visinu skoka sa počučnjem. U radu su obrađeni najznačajniji spoljašnji i unutrašnji faktori. Cilj rada bio je da se opiše i objasni uticaj spoljašnjih i unutrašnjih faktora na visinu skoka sa počučnjem. U radu je korišćena komparativna analitička metoda kojom su se upoređivali i komentarisali rezultati naučnih istraživanja. U ovom radu razmatrani su sledeći spoljašnji faktori: tip treninga, tehnika izvođenja i instrukcije, kao i unutrašnji faktori: pol, uzrast i telesni sastav. Rezultati rada su pokazali da kod spoljašnjih faktora najveći uticaj ima tehnika izvođenja, dok kod unutrašnjih faktora postoji kontigentan uticaj faktora pol, uzrast i telesni sastav na visinu skoka sa počučnjem. Rezultati rada doprinose razumevanju prirode uticaja spoljašnjih i unutrašnjih faktora koji utiču na visinu skoka sa počučnjem čime se može poboljšati naučno - stručni rad u sporte.

Keywords: tip treninga, tehnika izvođenja, pol, uzrast


Preuzmi PDF: 03 Klisaric SRPSKI