STUDENTSKA PERCEPCIJA ULOGE SPORTA NA UNIVERZITETU

Milan Nešić, Branimir Nešić

Koncept univerzitetskog sporta u Srbiji još uvek je dominantno zasnovan na povremenim sportskim manifestacijama (takmičenjima) studentske omladine. Najčešće u obliku pojedinačnih ad-hock t urnira u r azličitim sportskim disciplinama ili kao takmičenja studenata-sportista u okviru Univerzitetskog sportskog saveza. Sadašnja pozicija većeg dela studentske populacije u okviru univerzitetskog sporta u Srbiji se može okarakterisati kao pasivna (gledalačka), dok neposredni učesnici, koji se regrutuju iz područja aktivnog takmičarskog sporta, imaju samo “dodatnu” obavezu prema sportu koji svakako upražnjavaju u okviru “svojih” sportskih klubova. Stoga percipiranje uloge sporta/fizičkog vežbanja na univerzitetu od strane studenata predstavlјa veoma bitnu odrednicu za kreiranje adekvatnih (novih) programskih sadržaja, koncepata i implementacije fizičkog vaspitanja na visokoškolske ustanove u Srbiji. Istraživanje koje je realizovano kao empirijska neekseperimentalna studija imalo je za cilј identifikaciju stavova i mišlјenja studenata o ulozi sporta i organizovanog fizičkog vežbanja na univerzitetu. Uzorak je sačinjavalo 227 studenata Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Edukons iz Sremske Kamenice. Kao osnovna istraživačka tehnika korišćeno je anketiranje, a instrument je konstruisan u obliku upitnika čija se osnovna semantička struktura zasnivala na sličnim instrumentima korišćenim u jednom broju ranijih istraživanja. Rezultati su pokazali da se uočava trend opadanja redovnog bavlјenja sportom nakon upisa na fakultet, ali da mladi pozitivno percipiraju ulogu sporta na visokoškolskim institucijama, gde dominantno prepoznaju njegov značaj u socijalnoj interakciji. Stoga se pedagoške implikacije ovog istraživanja svakako mogu dominantno odnositi na menadžmentske strukture visokoškolskih ustanova u smislu jasne poruke o neophodnosti intenzivnije edukacije svih obrazovnih stejkholdera o vrednostima i značaju fizičke aktivnosti (fizičkog vežbanja) mladih. U tom kontekstu i podsticanje promena u sveukupnoj obrazovnoj politici u Srbiji.

Keywords: univerzitetski sport, studenti, edukacija


Preuzmi PDF: 01 Nesic SRPSKI