SAVREMENI TRENDOVI U OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA

Divna Kekuš

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) određuje sestrinstvo kao sveobuhvatnu delatnost profila medicinskih sestara u zdravstvenom procesu nege i lečenja bolesnika, sprečavanja bolesti i očuvanja zdravlja ljudi. Sestrinstvo se ubraja u kompleks, a ne u profesije čije se delatnosti kreću u dijapazonu od jednostavnih / manuelnih radnji, do aktivnosti koje zahtevaju visok stepen stručnog znanja, kritičko mišljenje, rasuđivanje i primenu naučnih principa. Zdravstveno vaspitanje kao samostalna disciplina i integralni deo zdravstvene nege je medicinsko pedagoška disciplina koja se bavi unapređenjem zdravstvene kulture naroda sa osnovnim ciljem da zdravstveno vaspita pojedince i grupe koji će zdravlje smatrati najvišom vrednošću, spremni da za svoje zdravlje učine razumne napore. Cilj rada je da se prikaže i istakne značaj zdravstvene nege u okviru savremenog sestrinstva na očuvanju i unapređenju zdravlja. Metod rada je deskriptivno analitički. Rezultati: U očuvanju i unapređenju zdravlja primena zdravstveno vaspitnih metoda obuhvata i uključuje formalne i neformalne vidove podučavanja i učenja kao što su komunikacione metode - predavanja, diskusije, informativni i terapijski intervju. Metode treninga obuhvataju rad u maloj grupi, kreativne radionice, životne demonstracije, vežbe simulacije, dramatizacije, sociodrame, studije slučaja i dr. Zaključak: Zdravstvena nega i savremeno sestrinstvo u našoj sredini doživljava intenzivni razvoj. Usled naučnih dostignuća, nameću se i novi zahtevi za kvalitet sestrinskog profesionalnog delovanja u okviru zdravstvene nege i edukacije za unapređenje i očuvanje zdravlja. Ostvaruje se formalnim obrazovanjem i kontinuiranom edukacijom iz oblasti zdravstvene nege i savremenog sestrinstva za očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi kroz promociju zdravlja i zdravih stilova života

Keywords: zdravstvena nega, sestrinstvo, zdravstveno vaspitanje, edukacija


Preuzmi PDF: ZDRAVSTVENA NEGA