UTICAJ REKREATIVNIH AKTIVNOSTI NA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI STUDENATA

Davorin Okiljević, Darko Stojanović, Ashrf N. Abohllala

Osnovni cilj istraživanja je bio da se ispita uticaj rekreativnih sadržaja iz plivanja na funkcionalne sposobnosti studenata. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 216 studenata muškog pola Univerziteta u Nišu, podeljenih u dva subuzorka, od kojih je 104 u eksperimentalnoj grupi koja je vežbala sadržaje iz plivanja i 112 u kontrolnoj grupi koja nije imala rekreativne aktivnosti. Za procenu funkcionalnih sposobnosti studenata primenjeni su testovi: Vitalni kapacitet pluća, Frekvencija rada srca u miru, Apsolutna maksimalna potrošnja kiseonika, Relativna maksimalna potrošnja kiseonika i Maksimalna anaerobna sposobnost. Primenom programa rekreativnog plivanja u trajanju od jednog semestra u eksperimentalnoj grupi je došlo do povećanja funkcionalnih sposobnosti. Uočen je značajniji prirast u vitalnom kapacitetu pluća (4.8%) i apsolutnoj (3.0%) i relativnoj (4.3%) maksimalnoj potrošnji kiseonika, kao i u smanjenju frekvencije rada srca u miru (-2.2%), te je opravdano da se ovaj tip vežbi primeni u rekreativnom vežbanju za razvoj ovih sposobnosti. Kod kontrolne grupe je uočljivo smanjenje maksimalne aerobne sposobnosti i uvećanje frekvencije rada srca u miru.

Keywords: rekreativni program, plivanje, funkcionalne sposobnosti, studenti


Preuzmi PDF: FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI STUDENATA