PSIHOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE INDEKSA OSETLJIVOSTI NA ANKSIOZNOST (ASI) NA KLINIČKOM I NEKLINIČKOM UZORKU U SRBIJI

Marijana Mladenović, Dragana Babić

Osetljivost na anksioznost je kognitivna predispozicija osobe da razvije strah od anksioznosti i anksioznih simptoma. Cilj ovog istraživanja bio je da se provere psihometrijske karakteristike originalne verzije ASI-ja u Srbiji, na uzorku kliničke i nekliničke populacije (N=140). Uzorak je obuhvatio 70 ispitanika sa dijagnozom anksioznog poremećaja i 70 iz nekliničke populacije, 27,14% muškaraca i 72,85% žena. Prosečna starost bila je 40 godina. Primenjena je deskriptivna statistika, analiza glavnih komponenti, Kronbahova alfa, korelacije ASI-ja sa STAI-S i STAI-T. Rezultati su potvrdili trofaktorsku strukturu ASI-ja (fizička zabrinutost, psihička zabrinutost, socijalna zabrinutost) sa jednim faktorom višeg reda. Aritmetička sredina iznosi 32.89 (SD=14.75) za ispitanike sa dijagnozom anksioznog poremećaja, a kod nekliničkog uzorka M=18.57 (SD=12.18). Vrednost Krombahove alfe za skalu u celini iznosi α=0.88 (fizička zabrinutost α=0.87; psihološka zabrinutost α=0.77; socijalna zabrinutost α=0.56). Koeficijent korelacije između ASI i STAI-S iznosi r=0.567, a između ASI i STAI-T je r=0.668. Pokazalo se da nema statistički značajnih razlika prema polu. Može se zaključiti da su podaci dobijeni u ovom istraživanju saglasni sa relevantnim podacima drugih autora i da ukazuju na trofaktorsku strukturu ASI-ja i dobre psihometrijske karakteristike na uzorku kliničke i nekliničke populacije u Srbiji. Mogućnost primene koncepta osetljivosti na anksioznost u sportu, može biti od velikog značaja

Keywords: osetljivost na anksioznost, ASI, anksiozni poremećaj, faktorska struktura, pouzdanost, validnost


Preuzmi PDF: PSIHOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE