SPORTSKA MOTIVACIJA I CILJNA ORIJENTACIJA MLADIH SRPSKIH KOŠARKAŠA

Marijana Mladenović, Nenad Trunić

Za optimalan psihološki razvoj i afirmaciju mladih sportista, važno je isticanje intrinzičkih motiva i ciljne orijentacije usmerene na ovladavanje zadatkom i razvoj kompetencija. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita sportska motivacija i ciljna orijentacija mladih košarkaša U16 selekcije Srbije. Ispitan je 21 košarkaš, uzrasta 15-16 godina. Primenjene su skala sportske motivacije SMS-28 i skala ciljne orijentacije TEOSQ. Vrednosti Kronbahove alfa ukazuju na zadovoljavajuću pouzdanost instrumenata. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom i korelacionom analizom. Rezultati pokazuju da su intrinzički motivi i ciljna orijentacija usmereni na razvoj kompetencije u prvom planu, što je u skladu sa teorijskim pretpostavkama.

Keywords: intrinzička motivacija, ekstrinzička motivacija, ciljna orijentacija, košarka


Preuzmi PDF: SPORTSKA-MOTIVACIJA-KOSARKASA