OPSTANAK I BUDUĆNOST SPORTOVA SLEPIH I SLABOVIDIH OSOBA U SRBIJI

Sretenka Dugalić, Sanja Gligorić

Sportovi lica sa posebnim potrebama u Srbiji se susreću sa dva osnovna izazova: 1/ monetarne destabilizacije, ekonomske krize, pada nacionalnih pokazatelja kao što su: DBP i dohodak, tranzicija, i dr., koji umanjuju izdatke za ovu namenu; i 2/ jača solidarizacija sa licima koja ublažavaju svoje frustracije kroz sport i životni smisao pronalaze u afirmisanju prednosti koje poseduju i sa kojima mogu da napreduju u nekim oblastima svoga interesovanja. Cilj rada je da istraži i osvetli one aspekte problematike u radu sa kategorijom slepih i slabovidih lica, koji su relevantni za osmišljavanje dugoročne strategije razvoja sportova za koje se ustanovi da ih je moguće praktikovati, i u okviru kojih postoji najveće interesovanje za uključivanje u sistem sporta. Srbija je zemlja koja nema velike finansijske mogućnosti kojima bi potpomagala ove sportove. Međutim, tradicija, infrastruktura, obrazovni sistem i postignuti sportski rezultati u svetu, daju dobru osnovu na kojoj se može izgraditi solidan sistem koji bi više nego do sada podržavao sportove lica za posebnim potrebama. Otvorenost, entuzijazam, profesionalne strukture i volonterski sektor mogu zasigurno dati veći doprinos. O sportovima slepih i slabovidih treba više diskutovati u svim segmentima društva i sporta, kako bi se naučna i stručna javnost upoznala sa problemima i mogućnostima, i kako bi se lakše doveli u vezu oni učesnici koji žele da participiraju na sličnim projektima u praksi. Stručna pomoć odnosi se na: analizu postojećeg stanja, formulisanje ciljeva i izradu posebne strategije, preciziranje nosioca aktivnosti i iznalaženje izvora finansiranja.

Keywords: sportovi za slepe i slabovide, izgradnja i unapređenje informatičke podrške, edukacija lica za rad sa slepim i slabovidim, prilagođavanje infrastrukture sportovima slepih i slabovidih lica.


Preuzmi PDF: SPORTOVI-ZA-SLEPE-I-SLABOVIDE