DISTRIBUCIJA SPORTSKOG PROIZVODA

Sretenka Dugalić

Predmet rada je istraživanje teorijskih postulata relevantnih za oblast sportskog marketinga i menadžmenta, kao što su: uloga mesta i distribucije neopipljivih sportskih proizvoda (doživljaj, događaj, rezultat, imidž, marka), koji se kreiraju i isporučuju u sportskom objektu. Cilj rada je da se objasni funkcionisanje i održavanje strategije sportskih entiteta, kroz usvajanje koncepta kulture sportskog marketinga. Istraživanja sportskih proizvoda polaze od potreba potrošača, konkurencije, kompanije i okruženja. Istraživanje potrošača sportskih proizvoda provodi se sa svrhom donošenja strategijskih odluka o tome šta potrošači žele, koliko mogu da kupe, gde obično kupuju i koje promotivne metode i poruke utiču na potrošače da lakše donesu ove i željene odluke. Istraživanje okruženja neophodno je radi sagledavanja ekonomske i političke klime u kojoj sportski objekat egzistira, u svetlu odredaba Zakona o sportu, pravilnika, socijalnih i kulturnih tendencija, poslovnih i bezbednosnih rizika, konfliktnih situacija i sl. Istraživanje objašnjava ulogu sportskog objekta kao prodajnog mesta za neopipljive sportske proizvode, koji zajedno sa proizvodnim, cenovnim i promotivnim strategijama čini deo jedinstvenog sportskog marketing miksa

Keywords: sportski marketing, distribucija sportskog proizvoda, sportski objekat


Preuzmi PDF: DISTRIBUCIJA-SPORTSKOG-PROIZVODA