UTICAJ I PRIMENA ADAPTIRANIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI U RADU SA OSOBAMA SA DAUNOVIM SINDROMOM

Bojana Milićević Marinković

Primena adaptiranih sportskih aktivnosti sve više je raspostranjena i prihvaćena u cilju rehabilitacije i radne terapije sa osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Značaj, pozitivni efekti i širok spektar uticaja na psiho-fizičke sposobnosti podjednako je važan za ometene osobe, a takođe nesporan je i pozitivan uticaj na socijalne veštine ove populacije. Predmet ovog rada je teorijski pregled istraživanja o uticaju i primeni adaptiranih sportskih aktivnosti na motoričke i socijalne sposobnosti osoba sa Daunovim sindromom. Cilj rada je da se ukaže na adaptirane sportske aktivnosti koje imaju nemerljiv značaj i uticaj na celokupni napredak osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Sport, fizička aktivnosti i bilo kakav vid rehabilitacije koji u svom korenu ima kretanje i vežbanje, ukoliko je dobro osmišljen, adaptiran i prilagođen populaciji sa kojom se radi, bez sumnje će imati pozitivan uticaj na korisnike. Kao metod rada koristio se bibliografski spekulativni metod, konsultovana je različita literatura i prikupljani su podaci relevantni za rad. Daunov sindrom kao genetski problem koji prati niz komplikacija od fizičkih do intelektualnih, može se ublažiti upravo uključivanjem sportskih aktivnosti u svakodnevni život osoba sa Daunovim sindromom. Ukoliko je adaptirana sportska aktivnost individualno prilagođena psihosomatskim mogućnostima osobe, kao i prema cilju koji treba da se dosegne, neizostavno je da će doći do pozitivnih efekata kako u fizičkom tako i socijalnom funkcionisanju osoba sa Daunovim sidromom, sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta života ove populacije. U radu su navedena pojedina istraživanja iz oblasti sporta, medicine i psihologije, koja dokazuju da pravilno dozirana, primenjena i adaptirana sportska aktivnost može pozivitno uticati na osobe sa Daunovim sidromom i da je njena primena itekako poželjna tokom celog života ove populacije.

Keywords: adaptirane sportske aktivnosti, socijalne veštine, Daunov sindrom


Preuzmi PDF: 04 Milicevic SRPSKI