LOKUS KONTROLE KOD IGRAČA KRIKETA

Ganesh Dutt Chugh, Raosaheb K. Kale, Prakash C. Jha

Lokus kontrole (LK) odnosi se na subjektivno verovanje individue o glavnim uzročnicima događaja u njenom životu. Uzrok i posledica mogu biti ili unutrašnji ili spoljašnji, što je subjektivni individualni doživljaj. S obzirom na to da je lokus kontrole značajan aspekt funkcionisanja ličnosti, cilj ovog istraživanja bio je da se proveri da li se igrači kriketa razlikuju prema lokusu kontrole. Za prikupljanje podataka iskorišćena je Ravalova engleska verzija indijske adaptacije Roterove skale lokusa kontrole. Ispitano je 148 igrača kriketa. Rezultati pokazuju da lokus kontrole kod igrača kriketa zavisi od nivoa takmičenja na kome učestvuju, kao i od njihove igračke pozicije, kao što su: batsmen (udarač), fast-bowler (brzi bacač), slow-bowler (spori bacač), wicket-keeper i all-rounder . Na skali lokusa kontrole, fast bowler all-rounder ima jači unutrašnji doživljaj kontrole nego onaj koji se javlja kod ostalih podgrupa. Igrači kriketa na međunarodnom nivou pokazuju veću tendenciju ka unutrašnjem lokusu kontrole u poređenju sa igračima kriketa na školskom, koledž ili klupskom nivou, koji pokazuju tendenciju ka spoljašnjem tj. eksternom lokusu kontrole.

Keywords: lokus kontrole, kriket


Preuzmi PDF: LOKUS-KONTROLE