ASPEKTI SELF-KONCEPTA PREDADOLESCENATA KAO DETERMINANTE NJIHOVOG BAVLЈENJA SPORTOM

Miroljub Ivanović, Uglješa Ivanović

Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde polne razlike u nekim domenima self-koncepta na prigodnim poduzorcima ispitanika, kao i da se ispita koje svojstvene dimenzije self-orijentacije maksimalno utiču na opšte samovrednovanje mlađih predadolescenata i predadolescentkinja (sportista i nesportista). Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 210 ispitanika (94 sportista i 116 nesportistkinja). Primenjena prilagođena verzija upitnika Profil samopercepcije za adolescente, pokazala je zadovoljavajuće metrijske karakteristike. Prikupljeni podaci su obrađeni osnovnim postupcima deskriptivne statistike i metodom multiple regresione analize. Dobijeni rezultati su pokazali da su sportisti oba pola pozitivnije percipirali sebe u većini ispitivanih karakteristika self-koncepta u odnosu na vršnjake nesportiste. Bavljenje sportom naročito povoljno doprinosi skorovima na supskalama self-orijentacije kod mlađih adolescenata muškog pola. Rezultati multiple regresione analize nesumnjivo naglašavaju domen „telesni izgled“ kao najznačajniji parcijalni doprinos kod oba pola u opštem samovrednovanju (kao kriterijumske varijable) bez obzira da li se ispitanici aktivno bave ili ne bave sportom. Osim važne teorijske implikacije, dobijeni rezultati potvrđuju statističku značajnost self-koncepta ispitanika u ranoj adolescenciji (sportista i nesportista) predikciju varijanse njihovog opšteg samovrednovanja.

Keywords: self-koncept, preadolescenti, polne razlike, opšte samovrednovanje, sport


Preuzmi PDF: ASPEKTI-SELF-KONCEPTA