MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE BOKSERA TAKMIČARA I REKREATIVACA

Ognjen Stanković, Miloš Grubješić

Kada je reč o sportu kao što je boks, motoričke sposobnosti su često u značajnoj korelaciji sa morfološkim statusom takmičara ili rekreativaca. Svi faktori koji utiču na rezultat motoričkih sposobnosti u boksu usmereni su dobrim delom na morfološki status (sa težnjom da se dosegne kategorijski ideal kod boksera takmičara). Osnovni cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju razlike u motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama između boksera takmičara i rekreativaca. Uzorak ispitanika činilo je 10 boksera seniorskog uzrasta iz BK ,,Crvena Zvezda’’. Procena motoričkih sposobnosti boksera takmičara i rekreativaca izvršena je pomoću pet testova iz Eurofit baterije testova i jednog testa za procenu koordinacije. Podaci su obrađeni primenom deskriptivne statističke analize kao i Mann Whitney U testom putem kojeg je testirana razlika između grupa ispitanika na nivou statističke značajnosti p<0.05. Rezultati istraživanja pokazali su da su bokseri takmičari ostvarili statistički značajno bolje rezultate na tri od šest testova za procenu motoričkih sposobnosti. Što se tiče morfoloških karakteristika boksera takmičara i rekreativaca, nije bilo statistički značajnih razlika. Rezultati istraživanja ukazuju da intenzivnije treniranje boksa doprinosi kvalitetnijem ispoljavanju određenih motoričkih sposobnosti.

Keywords: motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike, bokseri takmičari, bokseri rekreativci


Preuzmi PDF: 02 Stankovic SRPSKI