UTICAJ PLESNIH AKTIVNOSTI NA OPORAVAK I UNAPREĐENJE MOTORIČKIH FUNKCIJA OSOBA NAKON MOŽDANOG UDARA: PREGLEDNO ISTRAŽIVANJE

Jelena Nikolić, Fadilj Eminović, Ljiljana Šimpraga, Angelka Pešterac Kujundžić

Moždani udar predstavlja klinički sindrom i jedan je od vodećih uzroč¬nika smrtnosti i invaliditeta, nastao pod dejstvom velikog broja faktora rizika, čiji se simptomi nalaze u korelaciji sa veličinom, vremenom i mestom nastanka lezije. Rehabilitacija, koja obuhvata primenu konvencionalnih i dopunskih metoda, u vezi je sa procenom sposobnosti, stepenom oštećenja zahvaćenih funkcija pojedinca i adekvatno dizajniranim programom. Primena plesa, kao rehabilitacionog postup¬ka, zahteva slušanje i aktivno učešće pojedinca sa određenom motoričkom reakci¬jom na stimuluse. Cilj rada jeste da prikaže značaj i efekte primene plesa u procesu rehabilitacije osoba nakon moždanog udara, a posebno za unapređenje motoričkih sposobnosti i funkcija. U skladu sa postavljenim kriterijumima i ciljem rada, iz¬vršeno je prikupljanje i analiza stručno-naučnih istraživačkih radova, dostupnih u bazama PubMed/MEDLINE, Science Direct i Oxford Academic, objavljenih u periodu od 2010. do 2019. godine. Rezultati istraživanja pokazuju da ples, koji je u osnovi sportsko-rekreativna aktivnost, primenjen u terapijske svrhe kod osoba nakon moždanog udara, doprinosi razvoju i oporavku motoričkih sposobnosti, rav¬noteže, pokretljivosti, izdržljivosti, koordinacije, motoričkih veština, posture, hoda i preciznosti. Takođe, ples je od izuzetnog značaja za unapređenje funkcionisanja celog organizma, koji na direktan ili indirektan način utiče na oporavak motorič¬kih funkcija i sveukupno blagostanje pojedinca.

Keywords: motorni oporavak, motoričke sposobnosti, motoričke veštine, moždani udar, rehabilitacija


Preuzmi PDF: 05 Nikolic SRPSKI