SELF-KONCEPT U PREDIKCIJI USAMLJENOSTI KOD FUDBALERA KADETSKOG UZRASTA

Miroljub Ivanović, Uglješa Ivanović

Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita doprinos prediktorske varijable (self-koncept) u predviđanju kriterijuma usamljenosti, kao i polnih razlika kod fudbalera kadetskog uzrasta. Studijom preseka obuhvaćen je prigodan uzorak srpskih fudbalera (N = 218), od kojih 111 ispitanika muškog, a 107 ženskog pola. Korišćena su dva merna instrumenta: Revidirana skala samoprihvatanja i samokompetentnosti (SLCS-R; Tafarodi & Swann, 2001) i Adaptirana kratka verzija skale usamljenosti (UCLA; Lacković-Grgin, Penezić i Nekić, 2002). Interna konzistencija i pouzdanost skala definisana je pomoću Kronbahovog koeficijenta alfa i bila je zadovoljavajuća na datom uzorku. Rezultati dvosmernom/višesmernom analizom varijanse (ANOVA) ukazuju da nema statistički značajne međupolne razlike u proceni percipirane usamljenosti, dok je utvrđena signifikantna razlika kod dimenzije self-koncepta pri čemu adolescentkinje doživljavaju niži nivo negativne slike o sebi nego njihovi vršnjaci adolescenti. Nalazi hijerarhijske regresione analize uputili su na mogućnost da je negativni parcijalni prediktor globalni self-koncept statistički značajan i da je objasnio 33% varijanse kriterijuma usamljenosti (β = -0,40, p < 0,01). Pritom, fudbaleri koji manifestuju niže skorove u globalnom self-konceptu, u većoj meri percipiraju usamljenost. U skladu s očekivanjem, zaključuje se da je potvrđena hipoteza, odnosno utvrđen je statistički značajan doprinos subjektivnog doživljaja self-koncepta u objašnjenju latentne dimenzije usamljenost. Dobijeni rezultati regresione jednačine ukazuju na podudarnost s nalazima dosadašnjih inostranih studija. U radu su komentarisani rezultati dosadašnjih studija, metodološki limiti skala, preporuke za buduća empirijska istraživanja u ovoj relevantnoj oblasti, kao i istraživačke implikacije u adolescentskoj populaciji kod fudbalera kadetskog uzrasta.

Keywords: samoprihvatanje, samokompetencija , usamljenost, fudbal, adolescencija


Preuzmi PDF: USAMLJENOST-KOD-FUDBALERA