FIZIČKA AKTIVNOST STUDENATA UNIVERZITETA U NOVOM SADU– REALNOST I PERSPEKTIVE

Borka Malčić, Stanislava Marić Jurišin

Polazeći od značaja celoživotne fizičke aktivnosti za sve aspekte zdravlja, cilj istraživanja bio je da se ustanovi trenutno stanje nivoa fizičkih aktivnosti studentske populacije Univerziteta u Novom Sadu (N=300), koje je mereno standardizovanim IPAQ upitnikom (International Physical Activity Questtionare), namenjenom ispitivanju učestalosti, vremenu trajanja i intenzitetu fizičkih aktivnosti odraslih. Osnovna hipoteza bila je: pretpostavljamo da fizička aktivnost studenata nije na potrebnom i adekvatnom niovu. Takođe je ispitana razlika u nivou fizičkih aktivnosti studenata s obzirom na pol i vrstu fakulteta. Rezultati istraživanja pokazuju da studenti više upražnjavaju šetnju i intenzivne aktivnosti u odnosu na umerenu aktivnost. Iako okarakterisana kao ukupno umerena fizička aktivnost, ona je rezultat znatno veće intenzivne fizičke aktivnosti i šetnje, dok je sama umerena aktivnost studenata najniža. Dobijen je značajan multivarijantni efekat pola, pri čemu se muškarci više bave intenzivnom fizičkom aktivnošću. Rezultati takođe impliciraju da vrsta fakulteta ostvaruje efekat na intenzivnu aktivnost, dok efekat na preostale dve aktivnosti (umerena fizička aktivnost i šetnja) nije značajan

Keywords: fizička aktivnost, studenti, fizičko vaspitanje, edukacija.


Preuzmi PDF: FIZICKA-AKTIVNOST-STUDENATA