KOMPARATIVNA ANALIZA ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I ANTROPOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI OMLADINACA SREDNJOŠKOLSKE POPULACIJE

Vladimir Živanović

Predmet interesovanja ovoga istraživanja predstavljaju operativni planovi i programi nastave fizičkog vaspitanja u kraćem vremenskom periodu i to na koji način oni utiču na antropometrijske karakteristike i antropomotoričke sposobnosti omladine ovoga uzrasta, koji upražnjavaju fizičke aktivnosti, odnosno koji se rekreativno bave sportom i onih koji se sportom ne bave. Globalni cilj istraživanja je da se međusobno kompariraju rezultati kako bi se na osnovu toga utvrdio efekat sportskih aktivnosti, na srednjoškolsku populaciju, i sam tok izvodjenja nastave u školi. Istraživanje je bilo transverzalnog karaktera, jer je imalo za cilj utvrđivanje trenutnog stanja odabranog uzorka. U postavljanju hipoteze istražujemo jednu generalnu pretpostavku, da između omladinaca sportista i omladinaca nesportista, u pogledu antropometrijskih karakteristika se neće pokazati značajne razlike, dok će se u pogledu rezultata antropomotoričkih sposobnosti pokazati značajne razlike, i utoliko veće ukoliko se omladina duže vreme bavi sportom. Rezultati antropometrijskih karakteristika i antropomotoričkih sposobnosti su bili povezani odnosno nalazili su se u sinergiji. Na osnovu predmeta, cilja i zadataka ovog istraživanja populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika, definisana je kao populacija omladine srednjoškolskog obrazovanja (drugi razred), iz kragujevačke „Politehničke škole“, raspoređenih u dva poduzoraka: poduzorak omladinaca sportista, i poduzorak omladinaca nesportista. Svaki poduzorak brojao je po 30 ispitanika - ukupan uzorak 60. Ispitanici su na dan merenja imali 17 godina +'- 6 meseci, svi klinički zdravi i bez telesnih nedostataka. Prosečan uzrast svih poduzoraka je bio u granicama +''- 6 meseci. Kod uzorka varijabli, tj. u okviru procene stanja antropometrijskih karakteristika omladinaca obavljeno je merenje: longitudinalne dimenzionalnosti skeleta - visina tela, volumena tela - masa tela, i nakon toga obrađen je i BMI, odnosno indeks telesne mase, poznat i kao Quetletov indeks. Za procenu antropomotoričkih sposobnosti obavljeno je merenje uz pomoć Eurofit baterije testova, gde je kao kriterijum za njihov izbor uzeta relevantnost samih istraživanja niza autora (spomenutih u nastavku rada): flamingo test ravnoteže MFTR, test taping rukom MTR, test skok u dalj iz mesta MSDM, test ležanje u sedu MLUS i test MTTO agilnosti tj. trčanja 10 x 5 metara. Statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina upoređivanih uzoraka procenjena je t- testom za male zavisne uzorke, sa nivoom statističke značajnosti 0.05., s tim da bi bio zaštićen nivo značajnosti t testa ovoga istraživanja, inicijalna vrednost 0.05 je podeljena sa brojem testova kojih ima u prvom slučaju 3, u drugom 5 i u tom slučaju dobijeni nivo statističke značajnosti je 0.01. U ovakvim istraživanjima to predstavlja opšteprihvaćenu proceduru. Rezultati istraživanja pokazuju nam da možemo prihvatiti hipotezu u pogledu antropometrijskih karakteristika, kao i antropomotoričkih sposobnosti opšte ravnoteže, eksplozivne snage nogu, izdržljivosti u snazi trbušnih mišića, kao i brzini trčanja tj. okretnosti, na nivou 0.05. Hipotezu odbacujemo što se tiče antropomotoričke sposobnosti brzog izvođenja pokreta sa zadanom amplitudom, isto na nivou 0.05. Svi ovi pokazatelji su bili istoga zaključka i na nivou značajnosti od 0.01.

Keywords: sport i fizičko vaspitanje, antropometrija, antropomotorika, omladinci, evaluacija


Preuzmi PDF: KOMPARATIVNA-ANALIZA