RELACIJE ODREĐENIH SREDINSKIH FAKTORA SA MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Aleksandar Gadžić, Radoslav Kraljević, Miroslav Marković,

Fizička kultura (i njena područja: fizičko vaspitanje, sport i rekreacija), kao kompleksna čovekova delatnost egzistira u različitim društvenim okolnostima, a svakako jedna od bitnih okolnosti jesu i uslovi sredine u kojima se ona odvija. Povoljniji socio-ekonomski uslovi trebalo bi da doprinesu boljem položaju fizičke kulture u nekoj sredini i osnovni cilj ovog istraživanja bio je da se uradi analiza relacija između motoričkih sposobnosti i nekih sredinskih faktora kod učenika šestog razreda osnovne škole, kao i da se utvrdi uticaj tih faktora na nivo motoričkih sposobnosti. Na uzorku od 94 učenika šestog razreda osnovne škole, primenom kanoničke korelacione analize, nije utvrđena statistički značajna povezanost između navedenih područja, dok je serija multiplih regresionih analiza utvrdila postojanje značajnog uticaja samo jednog sredinskog faktora (broj dece u porodici) na motoričku sposobnost preciznost nogom. Dobijeni rezultati ukazuju da su motoričke sposobnosti u ispitivanom uzorku više pod uticajem nekih drugih, a ne sredinskih faktora.

Keywords: sredinski faktori, motoričke sposobnosti, učenici


Preuzmi PDF: relacije-odredjenih-sredinskih-faktora