UTICAJ DISKUS HERNIJE NA SNAGU MUSKULATURE DONJIH EKSTREMITETA SPORTISTA

Andrija Atanasković, Vladimir Mutavdžić, Martin Georgiev

Pri nagloj fleksiji trupa može nastati hernijacija lumbalnog diska, i to najčešće u posterolateralnom smeru. Posledica hernijacije diska može biti slabost muskulature donjih ekstremiteta. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi kako i na koji način diskus hernija bez simptoma klinički neuroloških ispada i slabosti muskulature, utiče na snagu i izdržljivost muskulature nogu i trupa kod sportista. U istraživanju je učestvovalo 20 ispitanika muškog pola bez klinički prisutne motorne slabosti donjih ekstremiteta. Svi ispitanici su sportisti, starosti 28.70±3.22 god., težine 76.25±4.78 kg, visine 184.35±5.67 cm podeljeni u dve grupe: prvu grupu (K) čini 10 u potpunosti zdravih ispitanika, dok drugu grupu (E) čine ispitanici sa diskus hernijom. Myotest-om i CMJ dobijene su varijable: visina (cm), snaga (W/kg), sila (N/kg), ubrzanje (cm/s); 1RM-maksimalna težina kod jednog ponavljanja na potisku nogama (kg), repetitivne snage nogu (REPC), fleksije trupa (REPF), ekstenzija trupa (REPE). Za utvrđivanje razlika u aritmetičkim sredinama ispitanika korišćena je analiza varijanse sa jednim faktorom (ANOVA) i multipla analiza varijanse (MANOVA). Statistički značajne razlike postoje samo u varijablama eksplozivne snage p ≤ 0.001, dok kod repetitivne snage trupa i nogu, maksimalne snage ne postoje razlike p >0.005. Ovo nam ukazuju i međugrupne razlike u varijablama eksplozivne snage kod kojih se javlja statistička značajnost veoma izražena p ≤0.001. Može se zaključiti da diskus hernija koja nije praćena neurološkim deficitom dovodi do određenih smanjenja parametara snage, ali nije presudna za prestanak bavljenja sportom ili za postizanje dobrih sportskih rezultata kod ispitanika koji nemaju evidentni neurološki ispad.

Keywords: diskus hernija, snaga, sport, snaga donjih ekstremiteta


Preuzmi PDF: UTICAJ-DISKUS-HERNIJE