MOGUĆNOST PRIMENE TEHNIKA REALNOG AIKIDOA NA POBOLJŠANJE RAVNOTEŽE KOD POPULACIJE REKREATIVACA

Srđan Milosavljević, Dragan Matavulj, Nenad Trunić

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 36 ispitanika, iz populacije rekreativaca, početnika u realnom aikidou, uzrasta od 30 godina (± 5godina). Cilj istraživanja je utvrđivanje efekata tromesečnog treniranja realnog aikidoa. Period od tri meseca predstavlja optimalno vreme za koje mogu da nastupe promene po pitanju ravnoteže. Predmet istraživanja je programiran trenažni proces, u kojoj metodičko-organizaciona forma „poligon“ kao sredstvo ima primarnu ulogu u poboljšanju ravnoteže kod populacije odraslih početnika koji treniraju realni aikido. Ravnoteža je procenjivana testom stajanja na jednoj nozi zatvorenih očiju, koji je preuzet iz baterije Eurofit testova za odrasle. Statistička analiza podataka pokazala je postojanje statistički značajne razlike u rezultatima post-testa (2.53 ± 0.81) i pretesta (2.94 ± 1.09), čime je faktor poligona u okviru treninga pokazao jasan uticaj na ravnotežu ispitanika, kao i mogućnost da se primenjeni eksperimentalni faktor može sa sigurnošću koristiti u razvoju ravnoteže na populaciji rekreativaca

Keywords: rekreativci, ravnoteža, realni aikido, poligon


Preuzmi PDF: MOGUCNOST-PRIMENE-TEHNIKA-REALNOG-AIKIDOA