DIGITALNE NAVIKE PRIPADNIKA GENERACIJE Z – STUDENATA SPORTSKIH SMEROVA

Ivana Markov Čikić, Aleksandar Ivanovski

Nova virtuelna realnost današnjeg društva i njena interakcija sa pripadnicima mlađe populacije sve je češći predmet istraživanja. Postavlja se pitanje da li je i u kojoj meri moguće zaustaviti dominaciju digitalnog. Da li je sport ta aktivnost koja može da parira novoj virtuelnoj realnosti i svetu video-igrica? U radu su prikazane onlajn navike i sklonosti ka video-igricama, studenata prve godine Visoke sportske i zdravstvene škole u Beogradu ne samo kvalitativno u cilju ispitivanja provedenog vremena i poređenja istog, u odnosu na sport i rekreaciju, već i kvalitativno, sadržinski, koje su to teme koje zaokupljuju baš ovu populaciju, sportski nadarenu i sportski usmerenu, a ujedno i digitalno orijentisanu. Rad je pokazao na izabranom uzorku sportski orijentisanih pripadnika Generacije Z odstupanja od digitalnih karakteristika generacije kojoj demografski pripadaju i kojoj je upotreba i primena tehnologije za korišćenje svih životnih informacija, komunikaciju i razonodu dominantna. Uzorak studenata sportskih smerova pokazao je da se isti u vrlo visokom procentu redovno bave sportom i prkose aktuelnom sedalnom načinu života, mnogi nisu pripadnici savremene potkulture mladih „gejmerske zajednice“, a i oni koji jesu pripadnici pop kulture video-igara u njihovim opredeljenjima ka virtuelnim sadržajima dominiraju sportske video-igre.

Keywords: Generacija Z, sport, video-igrice


Preuzmi PDF: 05 Cikic SRPSKI