ULOGA AKUTNOG BOLA PRILIKOM OSTVARIVANJA POZICIJE ZA VEZIVANJE UPOTREBOM SREDSTAVA PRINUDE

Srđan Milosavljević, Dragana Drljačić, Sreten Srećković

Rad ukazuje na ulogu i značaj akutnog bola prilikom sprovođenja radnje vezivanja. Primena sredstava prinude iz prostora fizičke snage koji najčešće prethodi sprovođenju radnje vezivanja zahteva dobro poznavanje pojedinačnih tehnika borenja, a posebno poluga kojima se lice preko stvaranja osećaja akutnog bola dovodi u poziciju za vezivanje. Poluga u tom smislu predstavlja dobar odabir, jer se njenim izvođenjem lice, kako u kraćem, tako i u dužem periodu može držati pod kontrolom, tj. onoliko dugo koliko je potrebno da se radnja vezivanja bezbedno izvrši. Iz tog razloga važno je poznavati i razlikovati faktore koji definišu pojedinačnu vrednost svake poluge: mogući nivo obezbeđenja bola (dostupnost dela tela, mogućnost preciznog oslonca, potreban nivo sile, vreme potrebno za realizaciju itd), kao i osnovne posledice primene poluge. Primenjena poluga čije je izvođenje usklađeno sa prethodno navedenim faktorima proizvešće akutni bol dovoljnog intenziteta. Bol je neprijatan senzorni ili emocionalni doživljaj koji je izazvan mogućim ili postojećim oštećenjem tkiva ili koji je opisan rečima koje bi odgovarale pomenutom oštećenju.

Keywords: bol, fizička snaga, uspostavljanje kontrole, poluga, specijalne jedinice


Preuzmi PDF: 04 Milosavljevic SRPSKI