MEDICINSKO POSTUPANJE U MASOVNIM KATASTROFAMA

Miodrag Jevtić, Aleksandar Jevtić

Sa medicinskog stanovišta, masovna nesreća je svaki događaj koji prouzrokuje smrt ili ugrožava zdravlje stanovništva u tako velikom obimu, koji prevazilazi trenutne mogućnosti postojećih snaga i sredstava zdravstva za njihovo zbrinjavanje. Bezbednosna ahritektura savremenog sveta dinamično se menja, uz pojavu brojnih bezbednosnih izazova. Najteže okolnosti i masovno povređivanje su karakteristične pre svega za prirodne katastrofe, ratne sukobe, velike epidemije, ali i terorizam, koji kao istorijska pošast, postaje sve veći globalni problem, permanentno menjajući forme uz primenu savremenih bio-tehnoloških dostignuća. Zajedničke karakteristike masovnih nesreća u ovakvim okolnostima su: iznenadnost dejstva prirodnih sila ili ljudskog faktora, nastanak velikih ljudskih žrtava i velikih materijalnih šteta, pri čemu su posledice i učinak snaga za spasavanje i zbrinjavanje obično u disproporciji. Bitni elementi za uspešno zbrinjavanje povređenih i obolelih tokom masovnih nesreća su dobra organizovanost, postojanje edukovanih službi za postupanje u ovakvim situacijama, blagovremeno uspostavljena saradnja na lokalnom, regionalnom i svetskom nivou. Cilj ovog rada je podrška sprovođenju edukacije, stručnih obuka i treninga svih subjekata integrisanog sistema zaštite i spasavanja sa jasno definisanim zadacima i obavezama, čime će se sigurno doprineti boljoj osposobljenosti za efikasniju zaštitu ali i otpornosti na katastrofe.

Keywords: bezbednosni izazovi, masovne nesreće, integrisani sistem zaštite, edukacija


Preuzmi PDF: MASOVNE-KATASTROFE