FIZIČKA AKTIVNOST, MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I NAČIN ISHRANE UČENIKA STARIJEG OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA PO POLU

Veljko Vukićević, Nikola Lukić, Slobodan Vignjević, Dejan Obrenov

Cilj rada je bio da se ispitaju telesni status, motoričke sposobnosti, navike u ishrani i fizička aktivnost učenika osnovne škole u odnosu na pol učenika. Uzorak ispitanika činilo je 75 učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole. Prema polnoj strukturi uzorak je činilo 46 dečaka i 29 devojčica prosečnog uzrasta 13.2 ± 1.2 godina. Za procenu telesnog razvoja učenika izvršeno je merenje visine i mase tela, a na osnovu dobijenih rezultata izračunat je indeks telesne mase (BMI). Za procenu motoričkih sposobnosti primenjena je baterija testova za praćenje fizičkih sposobnosti učenika osnovne škole u nastavi fizičkog vaspitanja. U proceni nivoa fizičke aktivnosti primenjen je Upitnik fizičke aktivnosti za adolescente (Physical Activity Questionnaire for Adolescents – PAQ-A), a u proceni načina ishrane Upitnik KIDMED. Ukupna prevalenca gojaznosti učenika je 32%, a u odnosu na pol, veća je kod devojčica. Dečaci su u svim motoričkim sposobnostima postigli bolje rezultate, osim u gipkosti. U odnosu na posmatrane segmente fizičke aktivnosti dečaci su aktivniji u vremenu posle škole i tokom vikenda. Optimalnu ishranu ima 41.3% učenika, 41.3% učenika trebalo bi da izvrše poboljšanja u ishrani, dok lošu ishranu ima 17.3%. Nisu uočene razlike između učenica i učenika u načinu ishrane.

Keywords: učenici, motoričke sposobnosti, telesni status, fizička aktivnost, ishrana


Preuzmi PDF: FIZICKA-AKTIVNOST