UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA STEPEN DEPRESIVNOSTI, ANKSIOZNOSTI I STRESA STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Uroš Lazarević,Dragana Drljačić, Miloš Bojović, Srđan Milosavljević

Problemi sa mentalnim zdravljem postaju sve zastupljeniji i među studentima. Shodno tome, cilj ovog istraživanja bio je da se ispita uticaj fizičke aktivnosti (FA) na ispoljavanje simptoma depresivnosti, anksioznosti i stresa (DAS) studenata medicine. Uzorak ispitanika činilo je 89 studenata (59 ženskog [Ž] i 30 muškog [M] pola), od prve do šeste godine studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, starosti 22 ± 3,3 godina. Kao merni instrumenti primenjeni su kratka verzija Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa (DASS-21) i kratka forma Međunarodnog upitnika o fizičkoj aktivnosti (IPAQ). Dobijeni rezultati ukazuju na to da se prosečni skorovi nalaze u kategoriji koja odgovara normalnom stepenu depresivnosti i anksioznosti i blagom stepenu stresa, pri čemu su za Ž zabeleženi veći skorovi na skali anksioznosti (x2 = 8,36, p = 0,004). Između studenata različitih godina studija zabeležene su razlike na skali depresivnosti (F = 2,515, p = 0,036) i anksioznosti (F = 3.594, p = 0,005), ali ne i na skali stresa (F = 1,55, p = 0,183). Ukupna FA odgovarala je kategoriji umerene (medijana [interval] = 2613 [462-11931] MET-min/nedelja), pri čemu M značajno više upražnjavaju aktivnosti visokog intenziteta (x2 = 7,69, p = 0,006). Istraživanjem je zabeležena i mala pozitivna korelacija između sedentarnih aktivnosti i simptoma stresa kod Ž (ro = 0,282, p = 0,030), dok je kod M zabeležena mala negativna korelacija između umerene FA i simptoma depresije (ro = -0,279, p = 0,033). Rezultati istraživanja ukazuju na to da je ukupna FA i stepen DAS ispitivanih studenata na zadovoljavajućem nivou.

Keywords: IPAQ, DASS-21, metabolički ekvivalent, neurotski poremećaji, poremećaji raspolože


Preuzmi PDF: 01 Drljacic SRPSKI